Truyện Tranh Hào Khí Đông A

Truyện Tranh Hào Khí Đông A

Regular price $ 20

Tròn 760 năm! 

Cha ông ta đâ từng bất khuất, cùng kết đoàn, sáng suốt chống ngoại xâm
Ôn lại để cùng nhau quyết tâm: giữ đất nước, giữ ngàn năm văn hiến

Ôn lại chuyện ngày xưa, cho chuyện ngày nay